Uuri remondihinda
Jälgi hooldustöö staatust
Jälgi

Privaatsuspoliitika

 Smart Masteri kliendiandmete töötlemise ja Privaatsuspoliitika

Ajakohastatud 22. juunil 2020. a

 1. Miks me seda Privaatsuspoliitikat kohaldame ja avaldame?
  • Kui Teie – Smart Masteri Klient – võtate ühendust Smart Masteriga ja/või tellite Smart Masteri pakutavaid teenused ning esitate oma isikuandmed ja/või esitate oma mobiilsideseadme koos isikliku teabega testimiseks/remondiks, saame me Teie isikuandmete töötlejaks.
  • Käesolevas Smart Masteri kliendi isikuandmete töötlemise ja Privaatsuspoliitikas (edaspidi „Privaatsuspoliitika“) “) on sätestatud isikuandmete töötlemise ja privaatsustingimused, kui taotlete Smart Masteri pakutavaid teenuseid, kasutades Smart Masteri veebisaiti smartmaster.ee (edaspidi „Veebisait“) ja meie sotsiaalvõrgustikes olevaid kontosid: Facebook (konto), Youtube (konto).
  • Väärtustame Teie usaldust ja hoolitseme vastutustundlikult meie kätte usaldatud Teie isikuandmete kaitse ja privaatsuse eest, järgides kehtestatud õiguslikke nõudeid ja kõrgeimaid turvastandardeid. Selle Privaatsuspoliitika eesmärk on anda infot Teile pakutava privaatsuse kaitse kohta ja aidata Teil mõista, kuidas ja milliseid Teie isikuandmeid töödeldakse ning millised õigused ja kohustused Teil sellega seoses on.
  • Teie isikuandmete – andmesubjektide – töötlemisel järgime määrust, Esti Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadust, Eesti Vabariigi elektroonilise side seadust ja muid otseselt kohaldatavaid isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte, samuti pädevate asutuste juhiseid ja soovitusi.
  • Loete meie Privaatsuspoliitika aktuaalset ja praegust versiooni, mille viimase ajakohastamise kuupäev on märgitud käesoleva dokumendi ülaosasse. Vajadusel võidakse Privaatsuspoliitikat ajakohastada ja püüame teid kõigist Privaatsuspoliitika olulistest muudatustest ette teavitada.

 

 1. Privaatsuspoliitikas kasutatud põhimõisted.
  • Isikuandmed – igasugune teave füüsilise isiku – andmesubjekti kohta, kelle isikusamasus on teada või mille saab otseselt või kaudselt tuvastada asjaomaste andmete põhjal.
  • Klient – isik, kes võtab ühendust Smart Masteriga ja/või tellib Smart Masteri pakutavaid asjakohaseid teenuseid ning esitab oma Isikuandmed ja/või esitab oma seadme koos isikuandmetega testimiseks/remondiks või muu asjaomane füüsiline isik.
  • Töötlemine on mis tahes isikuandmetega tehtav toiming (sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringu esitamine, edastamine jne).
  • Teenused – Smart Masteri poolt teostatav mobiilseadmete garantii-/garantiiväline remont, kontrollimiseks esitatud seadmete vastuvõtmine, väljastamine, testimine või parandamine, samuti muud seotud teenused, mida pakutakse / osutatakse nii elektrooniliselt kui ka mitte elektrooniliselt.
  • Seade – seade, milles isikuandmeid hoitakse või muul viisil töödeldakse ja mille klient esitab Smart Masterile otse või teiste volitatud esindajate kaudu garantii-/garantiiväliseks testimiseks ja/või remondiks.
  • Sisselogimisandmed – interneti protokolli (IP) aadress ja internetiteenuse pakkuja Internetiühenduse loomiseks, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seaded, brauseri plugini tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem ja platvorm, sisselogimise asukoht, kirjatüübi kodeerimine, täielik universaalne aadress ( ingl URL Uniform Resource Locator (URL), Teie vaadatud tooted.
  • Määrus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL)2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ (Isikuandmete kaitse üldmäärus) kehtetuks tunnistamise kohta;
  • Smart Master – UAB „Tele2“ prekyba Eesti filiaal (ettevõtte rg-kood 14985755, aadress Tallinn, Valukoja tn 8/1) struktuuriüksus, mis teostab kontakteeruvate isikute (klientide) mobiilseadmete garantii- ja garantiivälist remonti ning osutab muid sellega seotud teenuseid. Lihtsuse huvides hõlmab käesolevas Privaatsuspoliitikas kasutatav mõiste Smart Master vastutavat töötlejat UAB „Tele2“ prekyba Eesti filiaal, kui arutatakse selle vastutava töötleja tegevust kontakteeruvate isikute (klientide) mobiilseadmete garantii- ja garantiivälise remondi pakkumisel ning muude sellega seotud teenuste pakkumisel.

 

 1. Millist klientide teavet me kogume ja säilitame?
  • Sõltuvalt pakutavate teenuste laadist võime koguda ja töödelda järgmisi kliendiandmeid:
   • Kliendi identifitseerimise põhiteave: nimi, perekonnanimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-posti aadress, Seadme ostudokument koos kogu selles märgitud teabega (selline dokument võib olla isiku ja müüja vahel sõlmitud leping ja muud dokumendid).
   • Teave kliendi seadme kohta: remondiks esitatud seadme IMEI number, seadme turvakood, kui seda seadmes kasutatakse.
   • Muu teave kliendi kohta: teave kliendi sõlmitud kindlustuslepingu ja selle tingimuste kohta, teave kliendile väljastatud asendusseadme kohta, teave kliendi seadme rikete ja remondiprotsessi kohta, kui sellist teavet saab pidada isikuandmeteks.
   • Teave seadmes: remondiks esitatud seadmes sisalduvad andmed (selles kasutatud mälukaardid jms), kui selliste andmete varukoopia tehakse kliendi eraldi nõudmisel.
   • Teave suhtluse ja klienditeeninduse kohta: Sisselogimise ja muud andmed veebisaidi sirvimise kohta; kirjavahetus Smart Masteri Teenuste teemal jms teave (iseteeninduse, e-posti, kohandatud rakenduste jne kaudu); Kliendi päringud ja meie vastused seadmete riketele / teenuse tõrgetele või muudele lahendamist vajavatele probleemidele.
 1. Miks me Teie andmeid kogume?
  • Kogume ja kasutame määratud andmeid ainult seaduses sätestatud alustel:
   • Selleks, et saaksime teid õigesti tuvastada ja teile teenuseid pakkuda (näiteks Teie päringu registreerimiseks, Teile seadme remonditeenuse osutamiseks, Teenuste osutamise staatuse kontrollimise võimaldamiseks, kontrollimiseks, kas Teie seadmele kehtib garantii jne).
   • Smart Masteri teostatava tegevuse analüüsimiseks, hindamiseks ja täiustamiseks (nt teenuste kvaliteedi tagamine).
   • Statistiliste ja turundusuuringute jaoks.
   • Seaduses sätestatud juriidiliste kohustuste täitmiseks.
   • Raamatupidamise teostamise eesmärgil;
   • Klientide või teenustest huvitatud isikute maksejõuetuse riski hindamiseks, pettuste ennetamiseks, muu kuritegeliku tegevuse kindlakstegemiseks ja ennetamiseks;
   • Kliendi võlgade haldamiseks ja sissenõudmiseks;
   • juurdepääsu pakkumiseks kolmandate isikute pakutavatele teenustele (sh kliendi tuvastamine), raamatupidamiseks ja tasude kogumiseks;
   • Muudel eesmärkidel, milleks Smart Masteril on õigus töödelda teie isikuandmeid seoses Smart Masteri tegevuste ja teenustega, kui olete nõus, kui töötlemine on vajalik Smart Masteri või kolmandate isikute õigustatud huvides või kui Smart Masterit kohustavad selleks teatud õigusaktid.

 

 1. Kuidas me Teie andmeid kogume?
  • Saame Teie Smart Masteri tegevustega seotud andmeid järgmistel viisidel:
   • Otse Teie käest, pärast seda, kui olete isiklikult teabe esitanud (nt täites meie taotlusi ja muud dokumente otse Smart Masteri ja/või teiste Smart Masteri volitatud ettevõtete teenindussaalides, veebisaidil elektroonilisel teel, tehes päringuid sotsiaalmeedia, posti, e-posti, telefoni teel, videokõnede ajal, muude sidevahendite abil).
   • Automaatselt veebisaidi kasutamise ajal – nii registreeritakse teie sisselogimise ja/või sirvimise andmed. Suurem osa automaatselt kogutud teabest kogutakse “küpsiste” (ingl
   • cookies) ja muude sarnaste tehnoloogiate kaudu. Üksikasjalik teave andmete kasutamise ja turvalisuse kohta veebisaidil on esitatud eraldi veebisaidil www.smartmaster.ee Küpsiste kasutamise poliitikas.
   • Kui meile annavad Teie kohta teavet kolmandad isikud, kellega me Teenuste osutamisel koostööd teeme, või kui seda näevad ette õigusaktid riigiasutuste nõudmisel jne).

 

 1. Kuidas tagame Teie töödeldavate isikuandmete turvalisuse?
  • Sõltuvalt pakutavatest teenustest või teie taotluse Smart Masteri teenuste saamise vormist salvestatakse meie poolt kogutud Teie isikuandmed prinditud dokumentidesse (dokumentide koopiatesse) ja/või meie infosüsteemidesse. Teie andmete automatiseeritud töötlemisel, et tagada nende turvalisus vastavalt määrusele ja kohaldatavatele siseriiklikele õigusaktidele, valime ja kasutame õigusaktides sätestatud tehnilisi ja organisatsioonilisi andmeturbemeetmeid. Lisaks järgime oma tegevuses hoolikalt määruses sätestatud isikuandmete kaitse ja töötlemise põhimõtteid:
   • andmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt (seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte);
   • andmeid kogutakse kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel ning neid ei töödelda edaspidi viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus (eesmärgikohasuse põhimõte);
   • kogutakse piisavaid asjakohaseid andmeid ja ainult neid, mis on vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid töödeldakse (minimaalsuse põhimõte);
   • andmed on täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud; tuleb võtta kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et ebatäpsed isikuandmed, pidades silmas nende töötlemise eesmärke, viivitamata kustutatakse või parandatakse (täpsuse põhimõte);
   • andmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada mitte kauem, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkidel (säilitamise kestuse piiramise põhimõte);
   • andmeid töödeldakse viisil, mis tagab asjakohaste tehniliste või korralduslike meetmete abil isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse andmete loata või ebaseadusliku töötlemise ning tahtmatu kadumise, hävimise või kahjustuste eest.
   • andmeid töödeldakse nii, et järgitakse ülaltoodud põhimõtteid ja seda suudetakse tõestada (aruandekohustuse põhimõte).

 

 1. Kui kaua me teie andmeid säilitame?
  • Me säilitame isikuandmeid seni, kuni see on vajalik käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja rakendamiseks, võttes arvesse klientidele pakutavate teenuste olemust ja nendega sõlmitud lepinguid, välja arvatud juhul, kui kehtivad normatiivaktid nõuavad või lubavad pikemat Isikuandmete ja nendega seotud dokumentide säilitamise perioodi ja see on vajalik (nt raamatupidamise või muude dokumentide kohustuslikud säilitustähtajad, hagide aegumistähtaeg jne).
  • Püüame mitte säilitada aegunud ja mitte asjakohaseid isikuandmeid, seega säilitatakse nende ajakohastamisel ainult aktuaalne teave. Ajalooline teave on kaitstud, kui seda nõuab seadustes sätestatud kord või see on meie tegevuse jaoks vajalik.

 

 1. Kellele võime Teie andmeid edastada?
  • Teie isikuandmeid ei müüda, edastata ega ei anta muul viisil üle kolmandatele isikutele ilma seadusliku aluseta ega kasutata neid muudel eesmärkidel kui need, milleks need on kogutud. Edastame isikuandmeid ainult vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale või kohaldatavale seadusele. Kuid me jätame endale õiguse esitada teie kohta teavet, kui meilt seda seadusega sätestatud korras nõutakse või kui seda nõuavad õiguskaitseasutused või prokuratuur.
  • Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel võime teie andmeid edastada või anda juurdepääsu teie andmetele järgmistele saajatele:
   • teistele andmetöötlejatele, kellele isikuandmeid edastatakse teenuste osutamise või õigusaktides sätestatud kohustuste täitmise tõttu (nt seadmete tootjatele või tarnijatele, posti-, pakiveoteenuste pakkujatele jne).
   • andmetöötlejatele, kes pakuvad teenuseid ja töötlevad teie andmeid Smart Masteri nimel, huvides ja tellimusel seoses Smart Masteri tegevustega (nt seadmete remont, kui Smart Master ei saa seda otse teha, klienditeenindus müügisalongis või kõnekeskuses, IT-teenuste pakkujad, talletamis- ja veebimajutusteenused, audiitorid, konsultandid, teised Tele2 grupi ettevõtted jne)
    Märgime, et meie töötlejad töötlevad Teie isikuandmeid ainult vastavalt meie selgetele juhistele, kohustudes tagama meilt saadud isikuandmete asjakohase kaitse, konfidentsiaalsuse ja turvanõuetele vastavad organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, nagu on täpsustatud meie ja alltöövõtjate vahelistes lepingutes andmetöötluse kohta.

Anname Teile teada, et meie klientide alaline pikaajaline andmetöötleja on UAB Tele2.

Muud meie isikuandmete töötlejate rühmad, mis on seotud Smart Masteri teenustega, on:

 • Ettevõtted, mis pakuvad klientidele või teistele kontaktisikutele klienditeenindust.
 • Subjektid, kes pakuvad klientidele või teenustest huvitatud isikutele maksejõuetuse riski hindamise teenuseid.
 • Ettevõtted või üksikisikud, kes pakuvad Smart Masteriga seotud või tema hallatavate isikuandmete analüüsiteenuseid;
 • Audiitorid, konsultandid, juristid, kes pakuvad teenuseid Smart Masteri tellimusel;
 • Ettevõtted või üksikisikud, kes arendavad, tagavad Smart Masteri IT-süsteemide töö või või hooldavad neid;
 • Subjektid, kes loovad Smart Masteri pakutavaid teenuseid või tooteid ja tagavad selliste teenuste/toodete toimimise;
 • Ettevõtted või isikud, kes pakuvad Smart Masteri tegevuse ja/või teenuse kvaliteedi hindamise, kontrolli ja täiustamise teenuseid.
  • Smart Masteri tegevusega seotud võlgade ja võlgnike andmebaasi haldamisega tegelevad Subjektid. Andmeid esitatakse ainult seadusega lubatud ulatuses ja tingimustel.
  • Subjektidele, kellel on õigus saada teavet vastavalt õigusaktide nõuetele (nt kohtud, riigi- ja munitsipaalasutused jms) ainult selles ulatuses, mis on vajalik kehtivate õigusaktide nõuete nõuetekohaseks täitmiseks.
  • Teistele kolmandatele isikutele muul seaduslikul alusel või Teie nõusolekul, mis võib olla saadud konkreetsel juhul.
 • Andmetöötlejad, kellele me Teie isikuandmeid edastame või kellele loome juurdepääsu Teie andmetele, võivad olla asutatud väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Andmeid edastatakse sellistele töötlejatele ainult siis, kui see on seadusega lubatud ja ainult siis, kui Teie privaatsuse kaitse tagamiseks on võetud kasutusele kõik vajalikud meetmed.

 

 1. Mis on Teie õigused?
  • Igal Smart Masteri põhikliendil on oma isikuandmetega seotud järgmised õigused:
   • võtta meiega ühendust ja arutada kõiki küsimusi, mis puudutavad isikuandmete töötlemist Smart Masteris;
   • saada Smart Masterilt kinnitus selle kohta, kas temaga seotud isikuandmeid töödeldakse ja kui selliseid isikuandmeid töödeldakse – on õigus juurde pääseda töödeldud isikuandmetele ja nendega seotud teabele;
   • saada oma esitatud isikuandmeid, mida töödeldakse tema nõusoleku või lepingu täitmise alusel, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormis ning võimaluse korral taotleda selliste andmete edastamist teisele teenuseosutajale;
   • taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui andmed on ebatäpsed, või täiendada mittetäielikke andmeid;
   • taotleda Smart Masteri põhikliendina oma isikuandmete kustutamist, mida töödeldakse kliendi nõusoleku alusel, kui klient vastava nõusoleku tagasi võtab. Selle õiguse kasutamist piiratakse juhul, kui kliendi isikuandmeid, mida soovitakse kustutada, töödeldakse muul õiguslikul alusel, näiteks sõlmitud lepingu täitmisel või kui Smart Masteril on õigustatud huvi või juriidiline kohustus asjakohaseid isikuandmeid edasi töödelda (säilitada);
   • taotleda oma isikuandmete töötlemise (välja arvatud säilitamine) piiramist, näiteks perioodiks, mille jooksul Smart Master parandab ebatäpseid andmeid, või analüüsib, kas on olemas seaduslik võimalus kliendi isikuandmeid tema esitatud avalduse põhjal kustutada;
   • esitada vastuväiteid kliendi isikuandmete töötlemisele Smart Masteri või kolmandate isikute õigustatud huvides, kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvidel, samuti kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, sealhulgas sel eesmärgil profiilide koostamine;
   • esitada vastuväide täielikult automatiseeritud otsuse, sealhulgas profileerimise kohta, kui sellisel otsuste tegemisel on kliendile õiguslikke tagajärgi või sarnaseid olulisi tagajärgi. See õigus ei kehti, kui sellise otsuse langetamine on vajalik kliendiga lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, on kehtivate õigusaktide kohaselt lubatud või kui klient on andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku;
   • tühistada oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks. Sellistel juhtudel, kui isikuandmete töötlemine on teenuste osutamiseks vajalik, ei saa Smart Master pärast isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamist teile enam selliseid teenuseid ega kaupu pakkuda.

 

 1. Kuidas te saate oma õigusi kasutada?
  • Klient kasutab oma õigusi, esitades konkreetse taotluse Privaatsuspoliitika jaotises “Kuidas saab meiega ühendust võtta?“ esitatud kontaktide kaudu. Teavet nende õiguste kasutamise kohta antakse klientidele või teistele asjakohastele füüsilistele isikutele tasuta, välja arvatud määruses sätestatud erijuhtudel, mida käsitletakse allpool selles jaotises. Klient, kes esitab avalduse Smart Masteri poolt töödeldavate isikuandmetega tutvumiseks või korralduse oma isikuandmete töötlemiseks, peab oma isikut tõendama, esitades isikut tõendava dokumendi või kasutades elektroonilisi tuvastusvahendeid.
  • Kliendi päringutele seoses isikuandmete töötlemisega Smart Masteris edastab Smart Master (isegi juhul, kui Smart Master on negatiivselt vastanud võimalusele kasutada olemasolevaid isiklikke õigusi) kliendile teavet toimingute kohta, mis on tehtud pärast kliendilt taotluse saamist tema õiguste rakendamise kohta või esitab tegevusetuse põhjused. Nõutava teabe esitamise tähtaega võib vajaduse korral pikendada veel kahe kuu võrra, sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust. Kui klient esitab taotluse elektroonilises vormis, edastatakse teave talle võimaluse korral ka elektrooniliselt, kui klient ei nõua selle esitamist teisiti.
  • Kliendi käest õiguste rakendamise kohta saabunud taotluse menetlemisest võib keelduda või selle eest küsida asjakohast tasu, kui taotlus on selgelt alusetu või ülemäärane, samuti muudel normatiivaktides nimetatud juhtudel.
  • Kui klient leiab, et tema isikuandmeid töödeldakse tema õigusi ja õigustatud huve rikkudes vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja/või klient ei nõustu Smart Masteri otsustega tema isikuandmete töötlemise kohta, on kliendil õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Eesti Vabariigi riiklikule andmekaitseinspektsioonile (Lasnamäe 2, 11412 Tallinn eas.ee).
 2. Kuidas Te saate meiega ühendust võtta?
  • Palun võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi, taotlusi või kommentaare seoses käesoleva Privaatsuspoliitika või isikuandmete töötlemisega järgmistel kontaktidel:
   • Elektrooniliselt:
    • Muudel juhtudel: e-posti teel tele2.lt@tele2.com.
   • Telefoni teel:
    • Mis tahes muust võrgust helistades +372 686 6866

 

 

 1. Smart Masteri vastutuse piiramine, mis puudutab seadmes oleva klienditeabe sisu
  • Kliendi seadme mälus olev teave on kliendi konfidentsiaalne vara, mille sisu eest vastutab klient. Mingil juhul ei tohi Smart Masteri esindajad kontrollida Kliendi seadmesse salvestatud teabe sisu, välja arvatud juhul, kui klient esitab spetsiaalselt selleks eraldi taotluse, kui juurdepääs kliendi seadme sisule on nõuetekohase Smart Masteri teenuste ja/või kvaliteedikontrolli jaoks vältimatu.
  • Igal juhul ei vastuta Smart Master mis tahes kolmanda osapoole patendiõiguste, kaubamärkide, ärisaladuste, autoriõiguste või varaliste õiguste rikkumise eest kliendi seadmesse salvestatud ja ajutiselt Smart Masteri seadmetesse kliendi tellimusel salvestatud teabe osas. Samuti ei vastuta Smart Master, kui selgub, et kliendi seadmes sisalduva ja Smart Masteri seadmetes vastavalt kliendi korraldusele ajutiselt salvestatud teabe sisu rikub tahtlikult või tahtmatult kõiki kohaldatavaid Leedu või rahvusvahelisi õigusakte, samuti siis, kui selline sisu on raevukas, ähvardav, vägivaldne, laimav, labane, rõve, diskrimineeriv, pornograafiline, avalikustab teiste inimeste eraelu, on vihkav või sisaldab teavet, mis võib põhjustada rassilistel, etnilistel või muudel põhjustel põhinevaid pretensioone.